PÜSIANNETUS
Summa:

Isikukood:
 
Detailne vorm

HELISTA
900 5025 kingid 5€
900 5100 kingid 10€
900 5500 kingid 50€

Teised annetusvõimalused

SUURSPONSORID  

  

  Наш блог

  

UUDISKIRI
  Loobu

Abivajajale

Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond toetab raskelt haigete laste koduste ravitingimuste parandamist üle Eesti ning vajalike seadmete soetamist TÜ Kliinikumi lastekliinikule ja teiste kliinikute lasteosakondadele. Aitame just neid lapsi, kes vajavad ravi või hooldust, mida Eesti Haigekassa ega kohalik omavalitsus ei finantseeri kas üldse või mitte täiel määral. Näiteks toetame peresid:

 • ravimite ja toidusegude soetamisel,
 • aparatuuri hankimisel koduseks kasutuseks,
 • laste ravil käimise transpordikulude hüvitamisel,
 • laste raviga seotud välisreiside sõidu- ja majutuskulude katmisel,
 • erivajadustega lastele mõeldud lasteaia või kooli kohamaksu tasumisel,
 • erinevate teraapiate eest tasumisel jpm.

Rõhutame, et erinevalt mitmetest teistest Eestis tegutsevast toetusfondidest oleme toetanud ja toetame ka edaspidi haigeid lapsi üle Eesti (ka Tallinnas), sõltumata sellest, kas nad saavad ravi Tartu Ülikooli Kliinikumis või mitte.

Lisaks oleme õla alla pannud kogemusnõustamise teenuse, ajakirja "Puutepunktid" väljaandmise, tervishoiutöötajate täiendkoolituste ning raskelt haigetele lastele ja nende peredele suunatud ühisürituste rahastamisele.

Fond on oma 15 tegevusaasta jooksul kogunud heade inimeste abil ligi 3 miljonit eurot annetusi ning toetanud otsesemalt või kaudsemalt rohkem kui 1000 last üle Eesti. Lisaks oleme aidanud kaasa tuhandete laste ravile toetades erinevate seadmete ja ja abivahendite ostu TÜ Kliinikumile ja mitmetele Eesti väikehaiglatele.

Taotlusvormi (eraisiku või organisatsiooni/asutuse) esitamisel palun kontrollida, et kõik taotluse lahtrid on täidetud ja kirjapandu vastab nõuetele. Taotlus koos vajalike lisadokumentidega palume saata e-posti aadressile Eveli dot Ilves at lastefond dot ee (toetustaotluste juht Eveli Ilves).

Eraisiku taotlus

Taotluse saab esitada nii perekonna arst/sotsiaaltöötaja/lapsevanem või perele lähedane isik. Eraisiku taotluse saab alla laadida siit: eraisiku taotlus.doc.

Organisatsiooni/asutuse taotlus

Taotluse saab esitada organisatsiooni/asutuse esindaja. Organisatsiooni/asutuse taotluse saab alla laadida siit: organisatsiooni taotlus.doc.

Nõuded taotluse esitamisel

Enne eraisiku taotluse esitamist on oluline pöörduda pere- või raviarsti ja kohaliku omavalitsuse poole. Taotlusele palume lisada (või kaaskirjana esitada):

 • arstipoolne kommentaar abivajaja haigusloo ja ravi/aparatuuri vajadusega seoses ning
 • kohaliku omavalitsuse sotsiaal- või lastekaitsetöötaja poolne hinnang abivajaja seisundi kohta ja kommentaar toetamisest keeldumise või osalise toetamise kohta.

Lisaks, kui teil on haigekassapoolne otsus ravi mittetoetamise kohta, siis palume ka selle dokumendi lisada.

Oluline informatsioon

 • Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondile esitatud taotlus on konfidentsiaalne dokument ja andmeid ei edastata kõrvalistele osapooltele.
 • Taotluse esitamise järgselt võetakse taotluse esitajaga ühendust, täpsustatakse vajadusel taotluses kirjapandut ning seejärel esitatakse taotlus Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi nõukogule toetusotsuse langetamiseks.
 • Reeglina ei kanna Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond abivajajale raha, vaid tasub abisaaja poolt esitatud arveid vastavalt nõukogus heakskiidetud taotlusele. Kui seda erandjuhtudel ka tehakse (nt seoses välismaal ravi saavate laste toetamisega), siis on abisaaja kohustatud Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondile esitama kulutuste kohta aruande ja kuludokumendid.
 • Lastefond toetab abivajajaid solidaarsuse põhimõttel: kui mõne abisaaja nimele laekub annetusi rohkem, kui konkreetne laps vajab, suunab fond need teiste oma abisaajate ravikulude katmiseks.
 • Taotluse esitamisel palume arvestada asjaoluga, et oma organisatsiooni läbipaistvuse huvides peame me positiivse toetusotsuse korral avaldama toetamise informatsiooni koos pildimaterjaliga ka oma kodulehel. Abivajaja(te) kohta käiva informatsiooni avalikustamine Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi poolt toimub vaid vanematega kooskõlastatult ja nende nõusolekul. Eelistame, et lapsevanem nõustuks lapse eesnime ja pildi avaldamisega, kuid sellest keeldumine ei ole kunagi mittetoetamise põhjuseks, kui muud toetustingimused on täidetud.
 • Positiivse toetusotsuse korral soovime saada jooksvalt tagasisidet abivajaja(te) tervise ja käekäigu kohta korra kvartalis ning organisatsioonidelt/asutustelt iga kuu (või vastavalt erikokkulepetele).
 • Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi toetused on mõeldud ajutiseks lahenduseks ning fond ei saa võtta vastutust katkematu toetussüsteemi eest lapse täisealiseks saamiseni.