PÜSIANNETUS
Summa:

Isikukood:
 
Detailne vorm

HELISTA
900 5025 kingid 5€
900 5100 kingid 10€
900 5500 kingid 50€

Teised annetusvõimalused

SUURSPONSORID  

  

  Наш блог

  

UUDISKIRI
  Loobu

Projekt “Kogemusnõustamine Tartu Ülikooli Kliinikumis”

SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi projekti “Kogemusnõustamine Tartu Ülikooli Kliinikumis” rahastas suures osas Kodanikuühenduse Sihtkapital. Teenuse arendamist toetas ka Eesti-Šveitsi koostooprogrammi Vabaühenduste Fond ning annetusi selle tarbeks aitas koguda Swedbanki annetuskeskkond “Ma armastan aidata”. Projekti raames pakuti tasuta kogemusnõustamise teenust (nii individuaal- kui grupinõustamist) SA TÜK lastekliinikus, psühhiaatriakliinikus, kirurgiakliinikus ning hematoloogia-onkoloogia kliinikus.

SA TÜK lastekliiniku kogemusnõustajad

Ethel Toomingas
Tel: 555 80 386
ethel dot toomingas at lastefond dot ee

Raili Hollo
Tel: 539 04 137
raili dot hollo at lastefond dot ee

Maarika Müürsepp
Tel: 50 67 236
maarika dot myyrsepp at lastefond dot ee

SA TÜK psühhiaatriakliiniku kontaktisik:
Kairi Nool
Tel: 7 318 796
kairi dot nool at kliinikum dot ee

SA TÜK kirurgiakliiniku lastekirurgia kogemusnõustaja:
Kadi Haamer
Tel: 56 247 852
kadi dot haamer at lastefond dot ee

SA TÜK hematoloogia-onkoloogia kliiniku kogemusnõustaja:
Merike Kaunissaare
Tel: 55 31 214
merike dot kaunissaare at lastefond dot ee

 

Kogemusnõustamine Tartu Ülikooli Kliinikumis - II etapp

Arendatava teenuse sisuks oli pakkuda Tartu Ülikooli Kliinikumis uuenduslikku ja Eestis veel vähepraktiseeritud kogemusnõustamist enneaegse, erivajadusega või rasket haigust põdeva lapse emale ja teistele pereliikmetele, aidates seeläbi parandada nende perede toimetulekut ja elukvaliteeti ning soodustada laste kasvuks ja arenguks vajaliku perekeskkonna kujunemist. Tegemist on sotsiaalteenusega, mis keskendub peamiselt erinevate sotsiaalsete ja vaimse tervise probleemide ennetusele.

Projekti üldeesmärk: aidata kaasa enneaegse lapse sünnist, sündinud lapse raskest haigusest, puudest või lapse hilisemas eas tekkinud raskest haigusest põhjustatud perekondlike kriiside lahendamisele nii, et lapsevanemad on hea vaimse tervise juures ja rahulolevad ning pered hästitoimivad, mis omakorda tagab lastele vajaliku arengu- ja kasvukeskkonna.

Taotlemise II etapis pakuti kogemusnõustamist vastavalt I etapis valminud äriplaanile SA Tartu Ülikooli Kliinikumi lastekliinikus, hematoloogia-onkoloogia kliinikus ja psühhiaatriakliiniku lasteosakonnas. Kõigis neis kliinikutes käivitati ka regulaarsed tugigrupi kooskäimised ja grupinõustamine.

 

Projekti tegevuskava.doc

Projekti rahastas Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Toetuse suurus oli 37 861,88 eurot.

Kogemusnõustajate õppereis Rootsi
Projekti meeskond käis 4.- 7. novembril 2011 õppereisil Uppsala Ülikooli Lastekliinikus, kus kohtuti lastehaigla juhi, sotsiaaltöötaja ja enneaegsete laste vanemate ühingu juhatajaga ning külastati intensiivravi osakonda.

Osalejate tagasisidet.docx

Väljundid

Väljund Kirjeldus ja karakteristikud: arv, kogus, hulk
Avakoosolek (06.06.12) Kestvus 3 tundi, osales 8 inimest.
Koosolek (22.08.12) Kestvus 2,5 tundi, osales 10 inimest.

Koolitus:
30.-31. 08;
13.-14.09;
25.-26.10
Iga koolituspäev sisaldas 8 akadeemilist tundi. Kõigil koolituspäevadel osalesid kõik kogemusnõustajad (7 inimest).

Teenuse osutamine lastekliinikus:
1.09.12 – 31.10.12 Individuaalnõustamine lastekliinikus - septembris kokku 33 tundi, oktoobris 37 tundi.
Grupinõustamine – kokku osales 7 erinevat peret (mõlemal kohtumisel osales 5 peret).

 

I etapp

Taotlemise I etapis valmis teenuse äriplaan ja selle jaoks vajalikud analüüsid ning uuringud, mis võimaldasid arendada ja pakkuda kvaliteetset kogemusnõustamise teenust. Lisaks saavutati projekti tulemusena kokkulepped, mis aitasid ellu viia projekti II etappi ja jätkata teenuse osutamist ka peale projekti lõppemist.

Projekti rahastas Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Toetuse suurus I etapis on 5898,24 eurot.

 

Projekti tegevused oktoober - detsember 2011.

Ettevalmistavad tegevused projekti käivitamiseks algasid oktoobris, kui loodi projekti meeskond ja tehti ettevalmistusi avakoosolekuks. Samuti toimus oktoobris kohtumine Sotsiaalministeeriumi esindajatega Tallinnas, kus tutvustati lähemalt arendatavat teenust ja arutati võimalikke rahastusvõimalusi.

Novembri alguses toimus projekti avakoosolek - esimene ühine kohtumine kaasatud osapoolte vahel, kus lisaks projektis osalevate kliinikute esindajatele osalesid ka ametnikud Tartu Linnavalitsusest.

Tartu Ülikooli Kliinikumi lastekliiniku eestvedamisel koostati enneaegsete laste emade küsitlus.

Koos konsultatsiooniettevõttega alusti ka äriplaani koostamist ning tegeleti taustauuringu ja olemasoleva olukorra analüüsiga. Projekti meeskonnaga oli selleks hetkeks toimunud kolm koosolekut ning valmistuti järgmiseks jaanuari alguses, kus arutati arendatava teenuse sisu detailsemalt ja püüti luua vastav (tegevus)mudeli iga kliiniku vajadustest lähtuvalt.

 

Projekti tegevused jaanuar - veebruar 2012

Jätkus äriplaani koostamine ja läbirääkimised edasise rahastuse osas peale projekti II etapi lõppemist. Lisaks eelneva perioodi kolmele koosolekule toimus sel perioodil viis töökoosolekut, sh lõpukoosolek, kus esitleti valminud äriplaani.

Veebruari lõpuks valmis teenuse arendamiseks äriplaan ja selle jaoks vajalikud analüüsid ning uuringud, mis võimaldsid arendada ja jätkusuutlikult pakkuda kogemusnõustamise teenust enneaegse, erivajadusega või rasket haigust põdeva lapse emale ja teistele pereliikmetele SA TÜK lastekliinikus, hematoloogia-onkoloogia kliinikus ja psühhiaatriakliinikus. Samuti võimaldas äriplaan käivitada kõigis neis kliinikutes regulaarsed tugigrupi kooskäimised.

Lisaks viidi projekti I etapi käigus läbi väga enneaegsete laste perede info- ja nõustamisvajadust puudutav internetipõhine anonüümne küsitlusuuring. 14. märtsi seisuga vastas küsitlusele 95 inimest. Küsitluse esialgsete resultaatide põhjalsai väita, et sünnitusjärgse toetava suhtumise ning nõustamise saamist peetakse praktiliselt kõigi vastanute poolt kas väga või küllaltki oluliseks. Enamus vastanutest leidis, et pöörduks lapse enneaegsusega seotud probleemide osas abi saamiseks teiste võimaluste kõrval ka samasuguse kogemusega tuttava või siis kogemusnõustaja (nõustamisoskusega sarnase kogemusega inimese) poole. Kogemusnõustamist oli sellel hetkel Eestis pakutud minimaalselt, uuring viitas sellealase tegevuse laiendamise vajadusele. Vastanute poolt peeti oluliseks ka enneaegsete laste vanemate ühingu loomist. Uuringu kokkuvõte valmis aprillis 2012.

Äriplaani koostamise käigus koostati ka lühike turu-uuring.doc, mille käigus uuriti:

  1. Vajadust kogemusnõustamise teenuse järele, eelkõige et veenduda selle vajalikkuses;
  2. Uuriti kolme peamist sihtgruppi iseloomustavaid karakteristikuid – puuetega laste vanemaid, pikaajaliselt haigete laste vanemaid ja enneaegsete laste vanemaid;
  3. Määratleti otsese sihtgrupi suurus.

Alates 2013. novembrist võttis teenuse rahastamise Tartus üle SA Tartu Ülikooli Kliinikum koostöös Tartu linnaga.